Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
Smarte pasientrom
Smarte pasientrom
Prosjektet «Smarte pasientrom» inngår i innovasjonsprogrammet «Helse Stavanger 2.0», som er Stavanger Universitetssykehus strategiske satsing for å komme dagens og fremtidens utfordringer til helsevesenet i møte. Gjennom tilrettelegging og implementering av pasientnær teknologi, ønsker man å gi pasienter større grad av medvirkning i tillegg til at omsorgshender kan brukes der det trengs mest.

Konkret har programmet som mål å
- understøtte samhandling med førstelinjetjeneste og internt i spesialisthelsetjenesten
- styrke pasientmedvirkning og en bedret mestring
- bidra til å etablere en organisasjon og struktur som effektivt utnytter helse- og velferdsteknologi

Prosjektet tar utgangspunkt i løsninger utarbeidet i det Lyse-drevne prosjektet «Felles utviklingsprosjekt innen velferdsteknologi», et samarbeidsprosjekt mellom Lyse, Altibox, Stavanger Universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger, Randaberg Kommune og Stavanger Kommune. I tillegg kommer løsninger fra Lyses satsing mot privatmarkedet – «Smartly" (http://www.smartly.no) og "Altibox TV Overalt" (http://www.altibox.no/privat/tv/tvoveralt).
I første omgang vil dette i hovedsak dreie seg om løsninger der pasientene kan styre temperatur, gardiner, lys og TV fra nettbrett, med mulighet for varsling til, og fjernstyring av, pleiepersonalet fra vaktstuen eller via mobile enheter når de er ute. I tillegg skal det legges til rette for videokommunikasjon med pleiepersonalet via nettbrettet. Nettbrett-baserte løsninger fra eSeng 2012 skal også videreføres via samme plattform.

«Smarte pasientrom» er en direkte avlegger av prosjektet «eSeng 2015», som har som mål å frembringe tjenester på nettbrett som gir mulighet for både underholdning, informasjon og pasientopplæring, dialog og brukermedvirkning og i tillegg beslutningsstøtte og dokumentasjon for helsepersonell. Det ble i 2012 gjennomført et forprosjekt for eSeng 2015 ved hjelp av tilskudd fra Innovasjon Norge. Helse Stavanger HF viderefører i 2013 eSeng 2015-prosjektet.
Gjennom prosjekt «Smarte pasientrom» skal Helse Stavanger HF som krevende kunde samarbeide med LYSE om å utvikle, test og pilotere neste generasjons pasientrom for helseinstitusjoner. Sentralt i dette står bruk av velferdsteknologi for å legge til rette for øket grad av brukerstyring av romomgivelser og kontakt med helsepersonell, og i forlengelsen av dette øket mestringsopplevelse for pasienten.
Erfaringene fra forprosjektet eSeng 2015 viser imidlertid at løsninger for forbruker- og hjemmemarkedet ikke uten videre kan overføres til det kliniske miljøet i helseforetaket. Det ligger derfor et betydelig arbeid i vurdering av utfordringer knyttet til sikkerhet, smittevern og samspill med medisinsk-teknisk utstyr, samt tilpasninger av grensesnitt for styring til pasienters funksjonsnivå.
Erfaringene fra og prosjektorganisasjonen i «eSeng 2015» har allerede gitt en solid basis for samhandling med aktuelle brukermiljøer. Prosjekt «Smarte pasientrom» bygger videre på disse kontaktene og vil også starte sitt arbeid i samme avdeling som der «eSeng 2015» er etablert.

Leveranser og hovedoppgaver i prosjektet

Prosjektet skal utvikle og etablere løsninger for omgivelsesstyring og videokommunikasjon mellom pasient og helsepersonell i pasientrom ved Helse Stavanger HF. Resultatene fra prosjektet vil gi en viktig erfaringsbase for videre utrulling av slike løsninger i pasientrom i Helse Stavanger HF og andre helseforetak i regionen og landet for øvrig. Løsningene vil også være overførbare til sykehjem og tilsvarende omsorgsinstitusjoner.
Aktuelle leveranser fra prosjektet er
- tekniske, smittevernmessige og sikkerhetsmessige avklaringer og tilrettelegging for bruk av omgivelsesstyring i pasientrom
- tilrettelegging for videokommunikasjon mellom pasient og helsepersonell
- tekniske løsninger for omgivelsesstyring og videokommunikasjon, inkludert utvikling av fjernstyrings-/administrasjonsgrensesnitt for pleiepersonell
- innredning av totalt 6 «smarte pasientrom» - 3 på Kreftavdelingen post 2K, de resterende 3 i medisinske isolatrom i Helse Stavanger HF
- utarbeide felles brukergrensesnitt for fjernstyring av flere sengeposter fra vaktrom/ mobile enheter
- opplæringsplan og gjennomføring av opplæring for personale og pasienter
- evaluering av løsningene

Prosjektets interessenter
Prosjektet vil i etableringsfasen gjennomføre en grundig interessentanalyse. Allerede kjente interessenter kan imidlertid listes opp slik:
Interne interessenter
- Lyse Energi AS
- Lyse Smart AS
- Altibox AS
- Helse Stavanger HF (ledelse, helsepersonell, kliniske og tekniske avdelinger)
- Brukerutvalget ved Helse Stavanger HF
- Helse Vest RHF

Eksterne interessenter
- Pasienter og pårørende
- Politikere
- Media
- Greater Stavanger
- Andre helseforetak – Helse Bergen HF, Ahus og St. Olav HF. Her er det etablert kontakt for erfaringsoverføringer gjennom eSeng 2015-prosjektet

 


Nyhetsgrad
Prosjektet «Smarte pasientrom» representerer nybrottsarbeid nasjonalt. Fra før kjenner vi til at man ved St. Olavs hospital i Trondheim har løsninger for å styre lys og persienner fra pasientterminal, men ingen sykehus i Norge har lagt opp til så helhetlig omgivelsesstyring som det legges opp til i «Smarte pasientrom». Det er heller ikke tidligere vært laget løsninger som baserer seg på massemarkedsprodukter som standard nettbrett (Apple/ Android), noe som anses som viktig i forhold til pasientens forkunnskap og behov for opplæring, samtidig som dette senker innkjøps- og driftskostnadene betraktelig og sikrer løpende videreutvikling. Dette i sterk motsetning til proprietære løsninger ene og alene tilbudt til sykehussektoren.
Man kjenner heller ikke til at disse løsningene har vært tilgjengeliggjort for enkel varsling og kommunikasjon med pleiepersonell.
Ved å ta utgangspunkt i de løsninger som Lyse utarbeider for hjemmemarkedet, gjør «Smarte pasientrom» også et viktig arbeid i å vurdere og eventuelt prøve ut å overføre slike løsninger til andre sykehus og sykehjem. En av de store utfordringene som adresseres er å få «massemarkedsløsninger» godkjent til bruk på sykehus og andre steder hvor høy oppetid, robusthet og sikkerhet er avgjørende faktorer. Prosjektet har også fokus på viktigheten av å avgrense det tekniske omfanget av slike løsninger, så man slipper massive og komplekse integreringsløp hver gang man skal installere disse. Lyses nye løsning skal være enkel å sette opp og enkel å ta i bruk, samtidig som den enkelt kan fjernes og endres. Det siste et viktig argument når man på sikt skal gjøre dette i omsorgsboliger.

Prosjektorganisering
Prosjektet er organisert som del av programmet Helse Stavanger 2.0. Prosjekteier er administrerende direktør i Helse Stavanger HF. Prosjektets styringsgruppe er samsvarende med programmets
styringsgruppe, denne består av medlemmer fra Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Helse Vest RHF. I tillegg går representant for Lyse inn i styringsgruppen for prosjektet «Smarte pasientrom».
Helse Stavanger HF vil stå for prosjektledelse, mens både Helse Stavanger HF, Lyse og Helse Vest IKT vil være representert i prosjektgruppen.
Lyses prosjektorganisasjon vil ledes av Senior Forretningsutvikler fra avdelingen for FoU & Innovasjon, som koordinerer innsatsen fra følgende ressurser: El-installatører (tilpasset installasjon samt utvikling), nettverksingeniører (med fokus på sikkerhet), programmerere og interaksjonsdesignere (brukergrensesnitt).

 

Støttespillere

Demo Lyse prosjekter

Vis kategori: Alle