Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
Safer@Home
Safer@Home
Sikrere hjem gjennom smarthus og velferdsteknologi som kommer pasient, helsepersonell, kommuner og samfunnet generelt til gode.

Andelen eldre (60+), i vår industrialiserte del av verden er raskt økende. På verdensbasis hører per dags dato en av ti inn under denne kategorien. Ifølge FNs estimater vil denne andelen fordobles til en av fem innen 2050. For å opprettholde samme tjenestekvalitet som tilbys dagens eldre er det nødvendig med dobbelt så mange arbeidsplasser innen helsesektoren.

Mangelen på sykepleiere er anslått til 20% under behovet innen 2020, noe som innebærer forverrede arbeidsvilkår for sykepleierstanden. I Norge er anslaget en mangel på 40,000 helseansatte innen 2030. Vårt mål er å ivareta enkeltindividets kontroll over egen hverdag, verdighet og livskvalitet.

Det er verdt å merke seg at flertallet foretrekker å bo hjemme så lenge som mulig. Velferdsteknologi er blitt et samlebegrep for integrerte helsetjenester som utsetter flytting til eldrehjem eller innleggelse på sykehus. Begrepet velferdsteknologi innbefatter også tjenester som tilrettelegger for sosial interaksjon, hjemmeautomasjon og alarm i private hjem.

Prosjektet adresserer utfordringene ved å lage sikrere hjem til nytte for pasienter, helsepersonell, kommuner og samfunnet generelt. Et hovedmål er å utvikle en plattform som tilrettelegger for sikre og integrerte velferdstjenester for eldre i smarthusmiljøer, basert på nylige fremskritt i dataintensiv analyse, trådløs kommunikasjon og maskin-til-maskin (M2M) tjenestearkitektur. 

Systemet vil bruke smarte hjem til å styrke velferdstjenester gjennom å knytte tingenes internett til tjenestetilbydere. Ved hjelp av stordata-teknologier (en nøkkel i storskala sosiale nettverk) bør plattformen fasilitere datassisterte beslutninger samt tjenester som tilrettelegger for:

  • Sosial interaksjon (gjennom f.eks video) for å forebygge ensomhet og isolasjon
  • Trygghet, for å redusere engstelse
  • Sykdomskontroll og hjelp til en sunn livsstil
  • Forlengelse av tiden folk kan bo hjemme
  • Selvstendighet
  • Lengre aktivt arbeidsliv

Prosjektet er koordinert av Lyse Energi, og har følgende partnere: Cisco, DevoTeam, VS-Safety, SINTEF, SAFER/Lærdal Medical, Helse Vest, Stavanger Kommune og Universitetet i Stavanger. Prosjektets varighet er fra 2011-2014.

Prosjektet finansierer to doktorgradsstipendiater - en på IT-siden og en på helsesiden. Den første kandidaten har fokus på stordata og informasjonssikkerhet, mens den siste kandidaten fokuserer på trening og simulering i sammenheng med helsetjenester.

Som en del av Safer@Home er det utviklet et rammeverk for å ivareta personvern og hemmelighold av innsamlede sensordata fra smarte hjem (Chakravorty, Antorweep, Tomasz Wlodarczyk, and Chunming Rong. "Privacy Preserving Data Analytics for Smart Homes." (2013)). 13. November 2013 ble det dessuten avholdt et dialog hos SINTEF, titulert "Hvordan håndtere alle data fra en bolig på en god måte?" med deltakere fra bl.a. Datatilsynet, Helsedirektoratet, Accenture og Tieto.

Mer informasjon om møtet finnes her: http://infosec.sintef.no/informasjonssikkerhet/2013/12/hvordan-handtere-data-fra-bolig-oppsummering-fra-dialogmotet/

 

 

Partnere

Støttespillere

Demo Lyse prosjekter

Vis kategori: Alle